பால் ஏன் கொதித்தால் பொங்குகிறது?

“பாலாக இருந்தால் பொங்கும் பச்சை தண்ணீர் எப்படி பொங்கும்” என்ற வடிவேலுவின் நகைச்சுவை உரையாடலை கேட்டுள்ளீர்களா? என்றாவது இந்த கேள்வி உங்களுக்குள் எழுந்து உள்ளதா பால் ஏன் பொங்குகிறது என்று? தெரிந்து கொள்வோம் இன்று.

தண்ணீர் ஒரு எளிய திரவம். அதில் வேறு எந்த வித தாது பொருட்களும் இல்லை. ஆனால் தண்ணீரைப் போல் பால் என்பது ஓர் எளிய திரவம் கிடையாது. பாலில் நீர், கொழுப்பு, புரதம், கார்போஹைட்ரேட், தாதுப் பொருள்கள் போன்ற பல உள்ளன. பாலைக் கொதிக்க வைக்கும்போது தனது கொதிநிலையை அடையும் நீர், கொதித்து நீராவியாக மாறுகிறது. அதேநேரத்தில் கொழுப்பு, புரதம் போன்றவை தனியாகப் பிரிந்து பாலின் மேல்புறத்தில் ஆடையாகப் படர்கின்றன.

அந்த நேரத்தில் நீராவி மேல் நோக்கி ஆவியாகச் செல்கிறது. ஆனால், அந்த நீராவியை மேலே செல்லவிடாமல் பாலில் படர்ந்துள்ள பாலாடை தடுக்கிறது. அப்போது அந்த ஆடையைத் தள்ளிக்கொண்டு நீராவி மேலெழும்பி வரும். இதைத்தான் பால் பொங்குகிறது என்கிறோம்.

அது சரி, பின் ஏன்அடுப்பின் வெப்பத்தைக் குறைத்தாலோ இல்லை பாலை கரண்டியால் கலக்கினாலோ பால் பொங்குவது நிற்கிறது ? தெரிந்து கொள்வோம் கீழே.

அடுப்பின் வெப்பத்தைக் குறைத்தால், பாலில் உள்ள நீருக்குக் கிடைக்கும் வெப்பத்தின் அளவு குறையும். இதனால் பாலில் உள்ள நீர் கொதிநிலையை எட்டும் வேகமும் குறையும்.

அதேபோல் பாலைக் கரண்டியால் கலக்கும்போது பாலின் மேலே படர்ந்திருக்கும் பாலாடை உடைக்கப்பட்டு, நீராவி மேலே செல்வதற்கான தடை நீக்கப்படும். தடையின்றி நீராவி மேலே செல்வதால் பால் பொங்குவதும் நின்றுவிடுகிறது.

Kentucky’s Fried Chicken – A Motivation that says Age is just a Number…!!

KFC – Kentucky’s Fried Chicken.

What Comes to your mind first if you think of this above Acronym?

Not only for you but for everyone who knows about it, the first thing that comes to their mind is the juicy, tasty fried chicken. And the Next thing is the Image of that Grandpa with the white Goatee beard. Am I right? Of course I am right.

There is a very inspiring motivational story behind this Goatee bearded grandpa and the fried chicken, which tells us that Age is just a number. Let me tell you why so.

KFC is a million dollar fast food franchise which was started by Harland David Sanders. He was 65 years old when he started KFC. His success did not come just like that so easily. He had struggled throughout his life and jumped above many hurdles to achieve where KFC is now. It was not a very easy travel. He had to go through a lot of ups and downs before becoming the so called owner of the million dollar franchise.

He was not part of any military camp but he was given the title Colonel for his works towards the food industry. It was because of his perseverance, hard work, self confidence and never give up attitude. He was so popularly called as Colonel Sanders. He worked on this famous KFC recipe when he was 12 years old and he started the business only when he was 65 years old.

His Life before reaching that age of 65, was not that easy. Life was very tough on him. He failed in whatever way he can in his life. He was experimenting himself in various things through the path of his life. To know more about success behind KFC, we have to get to know the inside stories of how Sanders failed in many others things in his life. It was not that easy. No one spoon fed him or gave him a boon just like that. It was a tough path.

In 1890, in the province of Indiana located in North America, Sanders got birth into a poor family as the elder son. He had a younger Brother and a younger Sister. His family was so poor that both his father and mother had to work to help their family have sufficient money for paying all the bills including food. Since both his parents were out working for the family, he was the one who was left responsible for taking care of his brother and sister. He was the one who has to take care of them, stop them from doing mischiefs, make food for them etc .

He hated cooking in the beginning. But as time passed by, he started developing a passion towards it. He also started learning the techniques and various skills of cooking. He tried out new recipes by himself as days passed by. He also modified his mom’s recipes by adding new ingredients to it. He even had neighbourhood fans who would come to his home to watch him cooking and also to taste it. He developed a dream in himself for starting a new restaurant and also for showing out his recipes to the world. But the destiny had different idea for quite some time. After his father passed away, his mom married another person very soon. That person had hatred for Sanders and soon things started turning out bad.

Due to the quarreling between the son and his stepdad. His mom sent him to work in a Farm in Kentucky for a monthly wage of 4 dollars. When he was working in that farm, his family would visit him only once in a week. Even though he had a family, in his earlier days he lived like an orphan all the time with no one around him. But he had never let his dream get burn into ashes. He did hold on to it, like it was his most important thing in his life. He decided to save all the money he earned from the farm to start the restaurant he wanted to. He worked hard towards it. It was the only thing that was running in his mind all the time.

Since nothing started working out between him and his Step Dad, he moved out from his family and decided to live with his uncle at the age of 12. When he turned 15, he joined in the Army camp. But within 4 months, he realized he was not so very interested in that and left that soon. He was stringent all through his childhood. His only dream was to save all the money he needed to start the restaurant he wanted to. Although, he worked so hard and been as stringent as possible, and saved money slowly, he could not continue in any job for more than 6 months due to his rough short tempered character and never bend down attitude.

He worked in many jobs in and around Kentucky during his earlier days. He worked as a helper in farm, he worked as a Lorry driver, he worked as a railway labour too. While doing these works, he also studied hard and graduated himself in Law department and promoted himself as a Lawyer. But there too he did not last long. He lost his job because of fighting on court with a client.

His Life started turning even more miserable. So he had no other choice but to return to his Mother’s home again. While staying there, he worked as an Insurance agent. He also worked as a supervisor in a Boat Cargo company for some time. But nothing gave him satisfaction or the benefit he wanted. So he had to return to Kentucky again, this time looking for some new future. Although his Career life was a mess, he had some good things happening in his personal life. He fell in love with a girl called Josephine King and married her at the age of Eighteen. He also became a father when he turned Nineteen. But still his career was rocked around like a boat caught in a storm. Meanwhile, he also had fight with his Wife and she took her kid and went away from him to her mother’s home. So, Life became more and more miserable as time passed.

He even tried kidnapping his kid from his wife. But got caught by the police and it became a shame. Then somehow he managed to convince his wife to come and stay with him along with his kid. At the age of 25, he tried working as a salesman in Michelin tyres for some days. And his life started moving forward a bit from that time. He joined the Standard of Kentucky company as the Fuel department Managing director. But again his career got caught in a Storm. The Company where he was working as a Managing director got sealed off by the American government because of the economic crisis that existed in that time.

He was around 60 years of age at that time. Although his Career failed again, he never gave up. Actually this became the turning point of his life. He was at home for a long time after the shut down of the company. During this time, he got some old age pension from the government. Along with this money and also with the money he got as loan from some other sources. he started his first restaurant at the age of 65. His life from 15 to 65 was completely a failure. He started this restaurant at 65 only in a hope to change that failure tag from his life. He wanted to succeed at least once in his life. Now all he was left with, was only this restaurant to do well. The restaurant started picking up well once he established it. But soon he was again struck by an hurdle. For Highway extension purpose, his restaurant was sealed again. Now he had a lot of loan too in his account.

He got stressed to the highest point, got heart broken and decided to kill himself. Yes, He decided to attempt suicide at the age of 65. But just before the moments of committing suicide, he thought about what has gone wrong in his life. He analyzed all the things that went wrong in his life. The only thing that bought him till here is his Never give up attitude. At the verge of committing suicide, he realized that and decided to give himself one more shot at his life.

He decided to sell his childhood Chicken recipe which his neighbourhood was fan of, to the famous restaurateurs in Kentucky. With 2 cookers, a bucket of flour and his secret ingredient, he roamed around Kentucky trying to sell his Fried Chicken recipe to many restaurant owners. He said them that he has a Fried Chicken recipe which will be so tasty and has a great potential to attract customers. He will sell that to them and in return he needs money as an exchange. But more than 1000 restaurant owners rejected his recipe.

At last one of the owner agreed to buy his recipe. And thus the KFC started as collaboration. It was named after the city, Kentucky. Thus Kentucky Fried Chicken. Not at this point, but after sometime. People started speaking about him all around Kentucky. He became popular very soon. He became that much popular that he was awarded the title “Colonel”. But then a fire accident at the restaurant had caused hindrance again. But he crossed that hurdle too by setting up a new restaurant which can accommodate nearly 150 people. He also notched up his Fried chicken recipe a level higher as time passed by. Because of the Second world war, he was pushed into shutting down his restaurant again. He again recovered from that after Second world war ended. He made his second wife, Cladica Laddington price as the owner of this restaurant in North Carolina and he decided to go on a trip all around America for extending his business throughout.

He also took part in elections as a local candidate too, during the time of Roosevelt. He then joined hands with Pete Harman, one of the big personalities among restaurateurs of his time. Harman fell in love with his recipe and he wanted to show it to the world. He also promised to keep the recipe, a secret. It was Harman who gave the name, Kentucky Fried Chicken. Also he was the one who added the tag line, “It’s finger lickin’ good!”. Thus KFC started establishing itself all around the world in many famous cities. Sanders travelled all around the world inspecting the quality of the Fried Chicken in many of the established franchises.

As Days passed by, He could not manage all the franchises around the world, so he sold the onus to a Organization owned by John ‘o’ Brown. Thus he earned a lot from that too. But with one condition, that his photo (Grandpa with Goatee) will always be there in all the shops that is being newly established or extended. It was established in South America, European countries and slowly it reached Asia and many other major Continents and its countries.

After that KFC had faced lots of Ups and Downs, there were a lot of issues that came by. But nothing stopped it from expanding. It expanded on and on. Attracting advertisements started coming out which pulled more and more customers into the doors of KFC. Now if you speak about Fried Chicken, the first word that can come from anyone’s mouth is KFC. It is that popular. After reaching such a height, Colonel Sanders passed away at the age of 90 in 1980 due to cancer. At the time of his death, there were more than 6000 KFC centers established across the world which were profiting more number of crores.

So Colonel Harland David Sanders, he started with nothing but ended up with everything in his life. It is all only because of his never give up attitude. From age 15 to 65 he was an absolute zero, but after 65 he had hit an absolute jackpot. He failed a lot number of times. But he never gave up his dream or the self confidence at any point. Just once he slipped in his life and it went till thinking of attempting suicide but even then at that point too he believed in himself and came above that hurdle like always.

So what we can understand from this is , there is no age limit for success. We can succeed at any age. You can get a break through at any stage of your life. So remember the most important things in your life that are needed are Never give attitude, perseverance, hard work and Self confidence. Without that you could not achieve anything, also you can’t even keep a single step further in your Life. So, Believe in Yourself, Never Give Up, Work Hard, Be Happy, Make Others Happy, Understand yourself, Realize your Skills and potential, Remember Success can come at any age, Believe me and don’t forget to Spread Love.

Penne XIII !!!!!!!!!!!! – நீ….நீ தானே

அழகு நீ

அறிவு நீ

என் ஆற்றல் நீ

நீ தானே

அண்டம் நீ

அகிலம் நீ

என் உலகம் நீ

நீ தானே

சோகம் நீ

சிரிப்பு நீ

என் உணர்வு நீ

நீதானே

காதல் நீ

காயம் நீ

என் உயிரும் நீ

நீதானே

தேசம் நீ

சுவாசம் நீ

என் வாழ்வும் நீ

நீ தானே 

தூக்கம் நீ

விடியல் நீ

என் கனவும் நீ

நீ தானே

எண்ணம் நீ

எழுத்து நீ

என் கவிதை நீ

நீ தானே

நாளம் நீ

நாடி நீ

என் உதிரம் நீ

நீ தானே

கண்கள் நீ

கரங்கள் நீ

என் நினைவுகள் நீ

நீ தானே

என் கண் தேடிய முதல் சித்திரம் நீ

நான் பேச எண்ணிய முதல் விசித்திரம் நீ

நீ தானே

வார்த்தைகள் நான் கோர்த்து 

வலை வீச துணிந்த முதல் விண்மீன் நீ

நீ தானே

காணும் இடமெல்லாம் தோன்றிய காணல் நீ

நிற்கும் இடமெல்லாம் வீசிய தென்றல் நீ

என் கனவுக்குள் நான் கண்ட முதற்கனவு நீ

நீ தானே

என்னை தொல்லை என்பார்கள்

என்னை பைத்தியம் என்பார்கள்

காரணம் நீ

என் தேவதை நீ

நீ தானே

என் அமைதியை கேட்டுப்பார்

அது பேசும் மொழி நீ

அது எண்ணிய கவிதையெல்லாம் நீ

அதன் உயிர்மூச்சு நீ

நீ தானே

கைதி நான்

என் சிறை நீ

விடுதலை கிடைத்தாலும் 

நான் தேடி ஓடி வரும் என் முதல் சிறை நீ

நீ தானே

நான் குதிக்க எண்ணும் பள்ளத்தாக்கு நீ

நான் குளிக்க எண்ணும் அடைமழை நீ

நான் சிக்கிக் கொள்ள எண்ணும் பெரும்புயல் நீ

நான் முங்கிக் கொள்ள எண்ணும் ஆழிப்பேரலை நீ

நீ தானே

மேகக் கூட்டங்கள் போல் இலக்கற்று திரிந்த என் வாழ்வை

சுடர்விளக்கேற்றி உன்னையே சுற்றி வரும் படி செய்பள் நீ

நீ தானே

உல்லாச படகில் உலகம் சுற்றிக் கொண்டிருந்த என்னை

ஊரடங்கு செய்து உன் நினைவே உலகமென வாழ வைப்பவள் நீ

நீ தானே

நிலவின் ஒளி என் அறையின் இருளை போக்குவது போல

என் அகத்தின் இருளைப் போக்கும் அருள் ஒளி நீ

நீ தானே

என் நவம்பர் மாத மழை நீ

என் மொட்டை மாடி நிலவு நீ

என் கனவில் வரும் கண்கள் மூடிய புத்தர் சிலை நீ

நீ தானே

என் பாசப்படர் நீ

என் இதய ஒலி நீ

என் ஆசை அகல் நீ

நீ தானே

நான் கரம் பிடிக்க

கட்டி அணைக்க

காலம் எண்ணி காத்திருக்கும்

காதல் காரிகை நீ

நீ தானே

பிரம்மனிடம் மனு கொடுப்பேன்

ஈசனிடம் வரம் கேட்பேன்

ஆயுள் வரை அன்று

ஏழேழு பிறவியும் என்று

என் மனைவியாக நீ மட்டும் தான் வேண்டும் என்று

அது ஒன்று மட்டும் போதும் இன்று

ஏனென்றால் என் வாழ்வின் உயிர்நாடி நீ

நீ தானே

Morattu Single – Naanga Gethu Da..!!!

Do you know who is an Agmark Morattu Single? You may have seen many memes which is popular about Morattu singles. You may have come across many people who would introduce themselves as Morattu Single. But are they really a Morattu Single? Does a Morattu Single even exist?

Let me tell you who is really a Morattu Single:

A Morattu Single is a hypothetical person. Frankly speaking, there can never be a person who will be Morattu single for life. It is just another tag which goes along with Single and Committed. Its just a phase in someone’s life.

If you had a One side love for someone or even a crush on a random girl, then I am sorry you are not a Morattu single. A Morattu Single is not a person who never got committed, he is a person who never got feelings for an other person in his entire life till date. He is the one who never even tried to find his Love Life partner till date. No one can be a Morattu Single till the end. Eventually every heart will fall for that one girl we all dream about. It can happen at any stage of our life. But it will.

A Morattu Single is someone who sees all the girls he gets to know as a Sister. Sometimes he never agrees to get in contact with a girl. He runs away whenever a girl comes nearer for speaking to him or if someone introduces a girl to him. He is a guy who ignores girls completely or gets angry when a girl asks him about something.

A Morattu Single is a person who helps many people with their love stories. He will be the main pillar for the Love story of other people but he will not have one such. So don’t think that being Morattu single is being ignorant of what Love is. Many of the Morattu Singles will be Saviours of Love. Most of the Morattu Singles are the ones who sign Witness Signatures for their Friend’s register marriages. He will try to break them up, but if he gets to know that his friend is truly, madly in love with that girl. He will be the Saviour for them against all forces of the world

Morattu Singles will always have this sad or angry feeling whenever they face a Happy couple. Their Mind will start running faster for doing something mischievous. They would also always think about what they are missing. But they will move on from that question very soon.

Most Morattu Singles that are existing today and who is a very rare piece have the following history:

 • They have studied only in Boys School from the childhood.
 • They have never been in a Co-education class whatsoever.
 • If they have been in a Co-education class and still a Morattu Single, then we have to worship them, since they are very rare. They have to be safeguarded in a Faraway place, since they are once in a lifetime kind of person.
 • And when it comes to college, most Morattu Singles would have studied none other than the same Royal branch of Engineering that I studied, “The Mechanical Engineering”. None of the Arts or Medical College student has a probability of becoming a Morattu Single. It is always the Mechanical Engineering boys. Mechanical Engineering will have mostly two types of boys. One – The players, who has quite a long playlist and the other is above – Morattu Single.
 • Most Morattu Singles will lose their tag when it comes to Office Phase of his life. That is the point where they find their Love.
 • Morattu Singles are formed mostly because of the gang of friends they have, there are a lot of gangs in this world, who would have a conversation which goes like this, “Dood! We will never fall for a girl or never marry anyone ever. We have to be Single for lifetime and we should go on tour to each and every corner of the world till we die. Promise me. That is one such.
 • There are many travel freaks and wanderlust people who travel a lot and get to understand how the world is at different places and most of them would get that so called wisdom and they would decide over the so called love, marriage and other confined things.
 • They will find a partner but for travelling and not for marrying and having kids and bla bla bla. They are one such.
 • Some Morattu Singles have family duties and responsibilities, it is the way they are grown up that will resist them from having a relationship from the beginning of their life. They would have been through a lot of struggle and pain and they would not like to share it with someone and make them suffer too.
 • But eventually like in everyone’s life, that one girl will come and she will become the most important person for your life. She will become the fuel for you to continue on, against all the hurdles.
 • Some lose their Morattu single tag at this point. Because as the famous saying quotes, “There is always a woman behind a success of a man”. For some it will be their mom. But for many, it will always be their life partner. And thus the tag breaks.
 • Some Morattu Singles are formed due to the continuous failures they faced in their life in terms of things other than love (Not a love failure, since a person who had a history of love failure is not a Morattu single). They would think if they approach someone for love, they would get rejected anyway. And they don’t want to ruin their life through others since they are more capable of doing it on their own by other ways. Some are formed because of their prolonged shyness towards girls too.
 • Morattu Singles are also formed by the Love situations their friends go through. They would have been observers of how their friends suffered because of being in Love. And they would become the learners from that. I have seen many such.
 • Morattu single, the name itself tells you how they will be – “Morattu is a Tamil word meaning Rough and Tough”. They will have a swag and a kind of vibe if they are around
 • You can also identify the Morattu singles by Facebook tags. Most of the Morattu Singles will be tagged in Playboy’s posts. If you go to a playboy post and look at the comments, most people out there will be Morattu Singles. That is the way how the Facebook world works.

Benefits of being a Morattu Single:

 • You don’t have to care about anything. It is okay for you to care about you, your family and your friends.
 • You are more resistant from getting into depressions and stuff because most of the people in this world are pushed into that because of these Love and Love failures. You never have to cry unless you lost someone forever in your life. You will not be addicted to anything that is for sure.
 • You can be carefree at any times. You can do whatever you want at any times. No one other than your parents will question you. You never have to do anything you don’t feel like doing. ‘Compromise’ is not a frequent used word in your vocabulary.
 • You don’t have to stay late for chatting with anyone, you don’t have to spend your money for anyone. You can have your own time table and do whatever the fuck you want. And if people wants to talk to you, its you who should decide and not them.
 • You don’t have to dress up to impress anybody. You don’t have to restrict your diet to be fit. You can eat whatever you want in this world, which you would like to (I am not saying about that Chinese people who ate bats and started Covid-19) .
 • You can travel to any place you want and with whoever you want without asking for permission from anyone, other than your parents. Your life will become a lot adventurous. You will have all the freedom in the world.
 • You would never have a mood out for fighting with a girlfriend. And it is not required to apologise or convince anyone that you are sorry, which will mostly be for no reason.
 • You don’t have to fight within yourself that you are right for someone or that someone is right for you. No Fights, No Overthinking, No Stress, No doubts whatsoever. You would have a peace of mind.
 • You have all the time in the world to work on yourself, your ambition, your life. You can experiment yourself in different things. You can get to know yourself better.
 • Most importantly, you can be anyone (Your inner self mood) you want, on any particular day. Also you can be completely selfish and you have no one to question you.
 • Your world will only be your Family and Friends. And believe me that world is super happier. There will be less secrets in your life. You will be an Open book.
 • The Biggest of all is “It is never required for you to settle”.

Being a Morattu single is a tougher thing to do. That is why I said it is hypothetical. But if you can be one, you would be one of a kind in this world.

Morattu Single is not gender specific. There are Girl Morattu Singles too. And everything I said applies the same to them also. Since I am a boy, I said it in boy’s point of view.

Be Happy ! Make Others Happy ! Spread Kindness ! Help the Needy !!

Penne XII !!!!!!!!!!!!! – கண்மணியே

அந்திமாலை நேரம்

காளி என்னும் ஆற்றங்கரையோரம்

அந்தி மழை எந்தன் விழியிலிருந்து பொழிகிறது

எந்தன் விழி உந்தன் பிம்பம் தேடி அலைகிறது

சாலையோர மாலை

வரும்வழி எங்கும் பாலை

என் மேல் படும் மெல்லிய காற்று கூட

என்னை பலார் என்று அறைவதேனோ

கண்மணியே

நீயில்லா பாதையில் 

இயற்கையின் மேலுள்ள போதையில்

இத்தனிக்காட்டில்

நான் தொலைந்த மாயம் ஏனோ

கண்மணியே

நிலவு என் தனிமையைக் கண்டு சிரிக்கின்றது

மேகம் என் நிலை புரிந்து நிலவின் கண்ணை மறைக்கின்றது

நான் காணும் திசையெல்லாம் நட்சத்திரங்களாய் தெரிய

என் துருவ நட்சத்திரமே நீ எங்கே சென்றாய்

என்னுள் எழும் கேள்விகளுக்கு காரணமே

அதன் பதில்களை திருடிக்கொண்டு எங்கே சென்றாய்

மனதில் இன்றும் இருக்குதடி

நாம் சென்ற வீதி உலா

ஆனால் உன் நண்பகலில் இன்றோ

நானும் வானில் நிலா

அந்த வானம் ஒன்று தான்

இந்த பூமி ஒன்று தான்

நீயும் ஒன்று தான்

அட நானும் ஒன்று தான்

ஆனால் நாம் ஒன்றில்லை என்றானதேன்

கண்மணியே

கனவுகள் நிஜமாகி கண் முன்னே தெரிவதும்

நிஜங்கள் கனவாகி காற்றிலே கரைந்து போவதும் தான் காதலா

கண்மணியே

கல்லாய் இருந்த மனம் கல்லரை ஆகிப் போனதடி

நெல்லாய் இருந்த வாழ்க்கை உடைந்து இன்று உமி ஆகிப் போனதடி

என் கண்மணியே

அழகில் சிறந்த வெண்ணிலவு என் கண் முன்னே இருந்தும்

என் மனம் அன்புக்கு பெயர் போன உன்னை தேடி அலைகிறது

கண்மணியே

அவ்வெண்ணிலவே விண்ணைத் தாண்டி வந்து என்னிடம்

உன்னை காதலிக்கிறேன் என்றாலும்

மறுப்பேன் கண்மணியே

உன்னைத் தவிர காதல் வேறு எனக்கு இனி இல்லை என்பதால்

கல் கரையும் வரை

சூரியன் அணையும் வரை

உலகம் அழியும் வரை

உன் நினைவு ஒன்றிலே வாழ்ந்திருப்பேன்

கண்மணியே

Mission Mathews: Stop the Carrier – Chapter 3 !!

Chapter 3:

March 09, 2020

Tirunelveli

We walked inside and he narrated everything again to me about what I already know. He also talked about how exciting his Italy trip was and how it ended up dangerous due to this Covid-19 virus outbreak there. I asked him, “You are Okay right? What did the hospital tell you? He said that the doctor said he was alright and as a precautionary measure they had sent his blood sample to Pune for testing and the result will reach back after testing in two days. I said Okay son, you take rest. I am here to take care of you.”. I know the ‘past me’ in Kodaikanal will not be aware of me staying here. So I thought of staying for the two more days and confirming his result and then leaving. 

Days passed and we reached D-Day, we talked about a lot of things in these two days. He explained me, the concept of Organic farming on one of the afternoons. He told me how the use of natural fertilizers like compost manure, green manure, bone meal etc are far more beneficial than artificial fertilizers. He also explained about the crop rotation methods and Companion planting methods. We also discussed about how the Synthetic pesticides are harmful to the crops, as well as to the people who are consuming it. We discussed about a lot number of topics. He also promised me that he will take me in an Aeroplane very soon. He also asked about my new watch and said it looks good in me. But I never mentioned anything from the future or that I am from future to him. I also explained to him the story of the book line by line and he was so excited after hearing about that. I said I left the book’s first copy in Kodaikanal and also that it has some finishing works left. I promised him he would be the first reader of it. He said it will be a huge hit just by hearing the plot line. He said it will be a breakthrough, after hearing the complete story from me. He was always speaking about that. It excited me. He loved my book. He said, Dad , you are the best writer I have ever seen. And that is what I longed for from hearing from someone. He appreciated my book this time also. But this time I can see the feeling, I can feel his feeling, the true emotions in him. It made me feel great about myself. On D-Day, we both went to the hospital. He took leave for office. It was around 10 AM. We prayed to Jesus before leaving, that the result should turn out to be negative. And this is the first time, I am praying that the result of one of his works should be negative. We reached the hospital and after 10 minutes, the doctor asked us to come in. He said, the results are Negative and it is not necessary to worry anymore but that it will be better if he quarantines himself. And he also suggested him on what all to eat and how to keep social distancing and all. We thanked the doctor and came out relieved. We reached back home and celebrated it by cooking our favorite dessert, Halwa. And I stayed with him for 2 more days. And that evening of the last of those 2 days, after realizing that he is now safe. I thought of moving back to the future and excited about meeting him there. I was happy that I had succeeded in changing the past. I have saved my son. I advised him to stay at home for 15 to 20 days and to be careful since I am going back to Kodaikanal for some important work regarding the book. Actually, I am going back to the future to publish the book now since he liked it to the core. That is also the reason. I want him to read the book now in real time.

I told him I am leaving, he said he will come with me to the bus stand. I said no son, remember the quarantine. Stay at home always, it is not safe for you to roam around. And I left towards the bus stand. There at the bus stand, I sat down on one of the cement slabs there. I was happy that I had saved my son. He tested negative. I felt relieved. I felt all the joy in the world. Then I adjusted the time to the day I started the time travel from Nambi’s house. I felt a bit dizzy suddenly and restless. My heart started beating hard. I felt nervous. It became tougher for me to breathe suddenly. It felt like I was hit by a panic attack. I got up, bought a water bottle from the shop nearby and washed my face. I also drank some water from the bottle. But I still remembered the date and time when this time travel started. It was 19 March 2020, around 5PM in the evening. I had set the watch to that date and pressed the bottom crown inward. The same flash of light flashed in front of my eyes and when I opened my eyes, I found that I was standing in front of Nambi like that time when I started the time travel. He asked me if the watch did not work ?  Since for him I was still standing there. But for me I travelled through the time and am back here after time travel. You know time is relative. Each one has a different time according to their situations and positions they are in. But one thing striked my mind suddenly. If everything went right, then why was I standing in Nambi’s house now? If Everything would have changed? And if I had saved my son. Then there would have been no need for me to come here in first place. I should have landed somewhere else. But I am confused about the time machine and time travel. I told Nambi about what happened. He said, that’s great Robert. But we are not sure how this time machine works, may be you will end up at the same location no matter what changes. Come let’s go down and watch the news if anything has changed.  

We went back down and checked the news. When I saw the line, “A 24 year old Techie from Chennai with a recent travel history to Italy is believed to have spread the virus to about a minimum of hundred thousand people of many different states……..” my heart stopped. I became restless again. I felt dizzy again and I fell down. After some time, I was lying down in the Sofa of Nambi’s house with Nambi sitting nearby to me. I got up at once and I coughed like anything. It was a very rough dry cough. I was about to vomit because of the cough. I asked Nambi what had happened and why nothing had changed. He gave me the newspaper and asked me to read it. It was an article about John. The title was – The Carrier. I read through it. “John Mathews, a Techie, son of Robert Mathews, an infamous writer and a farmer, had landed in Chennai international Airport on 09 March 2020. It was reported that a lot of people who had traveled to the airport that day had been found positive for Covid-19. Then it seems he had traveled to Shollinganallur that day from the airport. And there were people who were tested positive from that location too. 5 techies from Cagnijend were tested positive for the virus specifically in that locality. They all work together. we are not sure how it would have spread to them since he has no link with them. And he had not travelled to any place that they did. Also then he had traveled through some trains and buses to Tirunelveli. But for some reason, people in Kodaikanal and dindigul were also tested positive where he has not even traveled. Many people from Guruvayur express were also found to be tested positive for Covid-19. Many of the affected people who got in contact with him by some means have travelled to states like Kerala, Andhra Pradesh, Telegana,Maharashtra,Karnataka including the state he traveled (i.e.) TamilNadu. It seems it all started from 1 person and now ended up affecting nearly more than 100000 across South India. They are still checking if the people who got in contact with him have travelled North or not. Also it seems he was tested negative when he got himself tested, the first time. But just some 3-5 days ago, when he started getting symptoms, he tested himself again and he was confirmed positive and became the first case of India.”.

I realized what had happened. It was me. I shouted, it was me Nambi. It was me all the way. I am the Carrier. Nambi said, Don’t panic, I know that. Come Let’s get to the hospital. And I guess I would also have been infected by now. He asked me, tell me the truth, you told me you were tested negative when you came here to meet me the first time. I said yes, I was tested negative. I was also tested for Covid-19 infection today after John left me forever. Nambi said he was also tested negative. And that he had taken the test only yesterday. So the only possibility is that I have picked up the virus on the way. Nambi asked me where all you traveled and who all you touched before you got here. Did anyone sneeze or cough on to you. I said, I traveled in the bus and then had tea in the shop and then reached the house by an Auto. My Diary fell down from my hand, to under my seat in the bus. There a boy picked it and gave it to me , then this guy in the Tea shop gave me tea. That can also be a cause. But there are a lot of possibilities and a lot of other places that I would have touched Nambi. I don’t know what to do. 

Nambi said, you have no other way, you have to time travel now and stop you from stopping your son. That is the only way. You have to stop the Carrier which is you. Else you have to forget your son and we have to go to the hospital and move on with this. I know what to do, my son is my first priority in my life. There is no use in me living without him and now you have also been exposed to the virus probably. so I have to use the watch again. I thought that the tea shop may be the place where I picked it up since it was closer to the bus stand and had more possibilities. I had set the date to 19 March (Today) and time to 4 PM. And I pressed the bottom crown inward. The lights flashed again in my eyes and I was standing in the entrance of Thiruvananthapuram bus stand. 

I saw the ‘past me’ walking towards the tea shop. I ran towards ‘past me’ and pushed him down from behind, by leaving my leg in front of the legs of ‘past me’ ( Me from the past). So the ‘past me’ fell down with my face downward. I ran towards the tea shop. I saw an auto there. I said to the driver, Ootukuzhy. He told me to get in. I went towards the back of the auto and ran towards behind a banner that was nearby to hide myself. The driver looked back and looked sideways. And his mouth opened wide, he was just shocked. How I was there on the road suddenly when I was standing very nearby to him. He called the ‘past me’, the ‘past me’ showed him the address. They spoke something and they left. So the mission was successful this time. I had stopped the ‘past me’ from going to the tea shop. I changed the dial to the time when I started my second time travel. And pressed the bottom crown inward. Lights flashed and I ended up in front of Nambi again. 

He switched on the news and nothing changed. It means the ‘past me’ was still infected and has Covid-19 virus in him. So the tea shop is not the point where I should stop him from going. The next one was the kid situation in the bus. I had set the appropriate timing and pressed the bottom crown inward again and the lights flashed again in my eyes and this time I have myself half an hour prior time. So I was still in the bus when it was yet to reach Thiruvananthapuram. I sat there looking at that small boy about what all he is doing, if he is coughing or sneezing or something. He was sitting 2 seats right behind me. I also saw that the diary was still in the “past me’s” hand. Just when the bus was reaching Thiruvananthapuram bus stand and the ‘past me’ got up because of the sound around, the diary fell under the seat. I went towards the seat where I was sitting. I took the diary from below and kept it over the back seat. So the ‘past me’ when he got up to leave, he searched for it and now he found it without the help of the small boy. 

Then he got down and went towards the teashop and I saw the other future me pushing him and making him take an auto. So I was relieved and I believed at least this time everything will go right. I had set the time to go back when I started this third time travel and pressed the bottom crown inward. And again the light flashed and still Nambi was sitting in front of me and still the same news was running on the TV about John’s death and its implications. I was so frustrated this time. I shouted, aaaaahhhhhhh!!!!! Nambi’s wife came out to see what happened to me. Nambi said to her, it’s okay, no problem. Then we both headed to the terrace again. I said, Nambi I lost, I just could not save John. I don’t know what to do. I just can’t understand why this is not working at all. I gave three last tries saying they are final shots for saving my son but none of it worked. I don’t know why Jesus is doing this to me. I cried like a child. Nambi said it’s okay Robert,”I said you in the beginning right, my father said that it was impossible to change the time. He too tried and never succeeded with it. You cannot rewrite what happened Robert. Leave it. Just save yourself now and your memories of your son at least. Remmeber that you gave your best to bring him back. Now at least you should live sometime on his behalf. Come let’s go to the hospital.”.

And that moment, in that 20 seconds, something popped up in my mind that is going to do something for sure in everyone’s future. I was thinking on what is the other option I can do, than quitting and living without my son. Just popped up, that thought, out of nowhere, which will change everyone’s life now. I said to Nambi, I have an idea. This is going to be my very last shot. I am betting my life on this. Nambi was Confused. He asked me if I found the point when the virus would have entered me. I started setting the time while I was speaking to him. I told him, this one is bigger than that Nambi. I had set the date to 19 March 2020, 10.00 AM. And I said, Nambi , Thank You so much for all the help you did me and also I am very very sorry. Just when my hand reached the bottom crown to push it inward, Nambi understood my plan. He shouted, Nooooooooo!!!!!!!! Roberttttttt!!!!!!!. 

And I pushed the bottom crown inward. Lights flashed in my eyes again for this one last shot. I was standing outside my house in Tirunelveli. The ‘past me’ was about to get outside to travel to Thiruvananthapuram, in some time. I have to stop the ‘past me’ from leaving for Nambi’s house. I thought about how to stop him. I thought of many things , but I don’t know if they will work or not. For the worst case scenario, I wrote the truth in a paper. It stated,”Hi Robert, This is your future you. Please don’t go to Nambi’s house for time traveling. It will not bring your son back. Do not do that. Just stay here without doing anything and that will bring your son back. Your son is not the Carrier of Covid-19, it is you. It is not that you have to stop your son. It is that you should stop you. You are the one who has spread that virus to all of the people. So, please stop the Carrier, Mr.Carrier.”. 

I kept the letter in my pocket after reading it. I walked around the house to find a way to stop the ‘past me’. I know that the ‘past me’ will search for the college diary for Nambi’s contact address. ‘Past me’ was inside the bedroom looking for something which I forgot what it exactly was. I took the diary from where it was placed and ran outside and kept it in my pocket. ‘past me’ came outside the bedroom and searched for the diary and since he could not find it, he got frustrated and sat down on the chair. He then took the phone that was there and called someone. And he asked that person for Nambi’s contact address. And that person gave it to him. And the ‘past me’, thanked him for that. I controlled myself after seeing all these things, But suddenly my emotions overtook me again. I walked right into my house. I saw my ‘past me’  eye to eye, who was till now writing the Nambi’s address in a paper. I walked towards him. He was shocked to see me. He got scared, and got down on his knees when he saw me. I gave him the letter and I said I am your future you and please don’t leave from here to meet Nambi. And the time travel watch from my wrist started shaking and it fell free from my wrist and onto the floor part by part and in no time, my eyes were flashed by white light again. 

When I opened my eyes, I was standing outside my house in Tirunelveli again. And the ‘past me’ was about to get outside to travel to Thiruvananthapuram, in some time. And I had the letter written and ready in my pocket. I walked inside and gave the letter to ‘past me’ and told the truth and the time travel watch broke again. And lights flashed and When I opened my eyes I was standing outside my house in Tirunelveli with the letter in my pocket again. And I still had the time travel watch in my hand. I went inside again and gave the letter to the ‘past me’ again and told the truth again. And again the watch broke and lights flashed and I ended up exactly at the same spot outside my house with the letter in my hand again. I understood what was happening. It is running in an infinite time loop. It will stop only if I give up telling the truth of me coming from the future and going back without stopping him. But if I go back like that, my son will not be there to live with me. He would have died. But now by me doing this same thing in the loop, at least he will be alive as the ‘past me’ did not leave for Nambi’s house since I told him the truth. Until then I will keep on doing the same continuously.

March 20, 2020

Tirunelveli

John Mathews came home to see his Dad by taking a vacation from his work. When he came home, He found that there was a book that his father, Robert Mathews, authored , “A Man without an Initial” on the table. But his Dad was not there. He waited for him to return. But time passed and he never came. Then he searched around Tirunelveli but did not find him. And then he also went to Kodaikanal to search for him, but they said his Dad left for Tirunelveli long ago on the evening of March 18, 2020. And so he gave a complaint in the local police station that his Dad was missing since March 19,2020. Time Passed by, but his Dad never came back. John felt the grief. But as days passed he started living his life only on the belief that his dad is still there, living in his heart and so he decided to publish his Dad’s final book – “A Man without an initial” with Global publishers and it became a trending book and a best seller in absolutely no time. People started appreciating Robert Mathews like he was the greatest writer of all time, this time. John Mathews then re-published all the old works of Robert Mathews including “Oh My Goal” as a tribute to his missing father. All his books became the talk of the Town. But the search for his father never stopped. But little did he know that, if his father wants to come back, he will not be here.

*To be Continued*

Mission Mathews: Stop the Carrier – Chapter 2 !!

Chapter 2:

March 08, 2020

Kodaikanal

And when I opened my eyes I was standing near my Favourite homestay of one of my friends at the evergreen auspicious place which gives goosebumps whenever I travel there, Kodaikanal. It was a natural beauty at it’s best. It had a lot of breathtaking views around it. But now my breath is hitting me faster. I had to act quicker. So at once, I ran to the cab point there. I told him I want to reach Dindigul New bus stand and that too as soon as possible. It was around 8 PM in the night, I got into a SETC bus (State Express TamilNadu Corporation) towards Chennai Koyambedu. It was night time and the bus started crowding up as time progressed but luckily I got my seat since I got into it at the first stop, Dindigul. I took the much needed rest there. I was restless from the minute I heard about my son’s death. I looked out through the windows, Everything was dark except the lights from the distanced houses. I closed my eyes, the air through the window of the Non-AC bus was taking me to a deep sleep. 

Dad, Will you take care of yourself when I am not here, John said. I replied to him, “Yes son, If you say so then it is yes for sure. But the most important thing is you should take care of yourself when you live alone there in Chennai. You know you are the growing generation. How I am, what I am, no one is going to care anymore. But the world will notice you son. It will make an impact on your thoughts and actions. It will criticize you a lot. It will tell you you are no good at times. But you should never care about it son. You think about how good you are for yourself. Have you achieved what you wanted to. Is your hard work paying you in a good way? You think about that. Don’t care about other’s views anytime in your life. Your Dad did take everyone’s views into his heart and what did he achieve in the end. Nothing son, absolute zero. Book after Book he wrote, he felt only demotivated listening to all the nonsense out there. He thought he was a stupid and fit for nothing. That’s Why he became a loser. You don’t be like him. You do what you like without giving ears to what others like. You work hard on what you do. And one day people will talk differently about you. They will lift you high. They will raise you. Hope you understand son”. The horn sound of the bus, which crossed my bus woke me up.

It was around 2 AM in the morning and the bus was around Maraimalai nagar. I closed my eyes and tried sleeping again. I still remembered the day, he ran towards me and hugged me, cried and said that I am never a loser and that I have to give one final shot at my writing and write the book of my life. He said I am a great writer and it all needs just one breakthrough story for me to pull the Victory. I accepted all he said and actually did that isolation for him and wrote the book this time for him and not for me. I wanted to make my son proud of having a dad like me. I wrote the book of my life “A Man without an Initial”, but now I don’t have my son to read it. Tears started flowing out of my eyes again. And that brought determination into me. I promised myself I am going to go save him anyway. It was around 3.45AM I reached Chennai Koyambedu bus terminus. I took a cab from there towards Chennai International Airport.

I walked towards the terminal 1 of Chennai International Airport. The Sky was dark. I looked around if someone was noticing me. But no one did. Actually I was now standing at one corner of the terminal behind a pillar. I walked out of the Cab point. I asked a guy walking by, what was the time. He said it was 5 o’clock. He said this was the entry terminal. He told me that the people will be coming out of the airport from their landed flights via terminal 2. I walked towards terminal 2 and waited at the exit cab point. There is still 10 minutes for even the flight to land. So it will take him at least 20 minutes for him to come out. 

While I was sitting there, at around 5.20, suddenly many press reporters came running and it became crowded in like 5 minutes. It seems one of the famous actors who has travelled abroad for a movie shoot has returned back and they were interviewing him. It was so crowded and people were chanting “Thalaiva! Thalaiva!”. It was so crowded that I cannot see who is going out and who is coming in. I just stood there looking at everyone around. Then I walked through the crowd to the other side so that I could have a clear view of the people exiting the airport. But everyone was pushing one another like it was a ration queue. I felt congested and dizzy when I was caught amidst the crowd. I felt better only when I came out of it to the other side. I waited for like half an hour but I couldn’t spot John anywhere. I asked a person near me for a phone so that I could call him about his whereabouts. Actually I did not bring my phone to Oottukuzhy even, since I came running in a hurry. 

Now the only thing running in my mind was to stop John from moving around. Also, I should not tell anyone that I am from the future. These are the most important things for me now. The second one is also of less priority but the first one, I should do it no matter what happens to me.

I took the phone from the person nearby and called John. The only phone number I remember is his. I called him, it was actually engaged. I called him again but it was still engaged. I gave the phone back to that person. I waited for 10 more minutes there to check if he was coming out. But he was not. I asked for a phone from another person and called him again. 

This time he picked up. He said, “Hello! May I know who this is?”. I could not tell him that I am his Dad because he knew his Dad is in Kodaikanal since 6 months. He may call his number directly if he doubts. I just forgot that I was out of contact with anyone for the past 6 months. What can I tell him?, I thought. Then, I in a bit of a deep voice said, “Hello John! I am a member from the healthcare department of Indian government”. You have landed just now from Italy right.” He replied, “Yes sir!” 

“Okay, Where are you now?”, I asked

“I am now travelling in a cab towards my PG room in Sholinganallur. What happened sir ?”, he asked.

And the phone cut off. It seems the recharge balance was gone. I gave it to the person who gave it to me. I got a phone from another person and called him again. But I heard the computer message that the caller I am trying to reach is currently switched off. I called him again but it was the same switch off message again. I gave the phone back to the person who gave it to me. I called for the cab and told him Shollinganallur. I had only 1000 rupees now with me. That is all I have now till I complete my mission.

But I was not sure where he was exactly living in Sholinganallur. I asked for the phone from the cab driver and called him again. But it was switched off. Maybe the phone’s battery has gone down, I thought.

It was all my mistake, I should have contacted him. I thought that the book which became useless now was more important for me in my life, since it was important for him too, since I promised him I will not come back or contact him till I complete it. Because of my carelessness all things have happened to my son. I have to save him at any cause. The cab driver reached Shollinganallur and asked me where to stop. It was around 6.30 in the morning. I asked him to stop at a random place. I got down and I was completely blank about where to go next.

Actually I was now at the Sholinganallur signal. I knew he would leave for the office at around 9, that is what he said to me, long ago. He is working at Rhilips, a famous MNC. I thought waiting near his office to meet him is the last choice I have now. I have to try contacting him soon. Let me call him now, I thought. But the road was completely empty at that time. I walked for some distance along the main road. There I saw a tea shop. It was crowded even in the morning. May be one of the famous shops in this place. I went to the shop and asked for tea. But since it was crowded, I should pick it up and not the tea master will give it to me. I took the tea and started sipping it near a young gang of boys. I asked them if there was a Rhilips office nearby. They said yes. I said my son is working there, but I don’t know the PG where he is staying. Do any one of you work there? They said, “No uncle, sorry. We are from Cagnijend”. I said okay, Can I borrow one of your phones so that I can call him and ask him where his PG is. One of the short boys among them gave his phone to me. I dialled John’s number and it started ringing. I moved 10 feet farther so that the boys won’t hear me.

Hello!, His voice came from the other end. When I heard his voice again, I became emotional. I just cried before saying anything. Then I composed myself again and I said, “Yes John, this is the same official who called you in the morning. And Why did you cut the call?”. 

“The phone was out of battery sir, so it got switched off. It’s okay tell me now what you wanted to convey”, He said

I said, ” You know about the Corona virus pandemic right which has started from Wuhan, China.

He said, “Yes sir, Of course”.

I said, ” As per the reports, we have got to know that many of the Chinese have travelled to European countries after the virus pandemic has started. And Since you have landed here from a European country, you have to quarantine yourself for the next 14 days strictly. We have to make sure you are not affected by it. I am telling you this, because of your safety and your closed ones. If possible tell this in your company and leave home immediately. Don’t be in PGs, it will be a lot vulnerable there. Please leave home as soon as possible. And can you also tell us your PG address, that will be helpful.”.

He replied, “Yes sir, Nagarajan PG for gents, Shollinganallur, Chennai, Near Ponnusamy Hotel.”. 

I said, “Thank you John, This is not only for you but for all the people who have landed from abroad for the past 5 days.”. 

He said, “It’s okay sir, I understand it”.

Then I returned the phone to the boys and asked them where the Ponnusamy hotel was. They said it was just near to the Sholinganallur signal. I paid for the tea and I walked back to the signal. There just two to three buildings next to Ponnusamy hotel was Nagarajan PG for gents. I went near it and sat down on the steps of the shop near to the PG, the one for which the shutter was closed. 

I wanted to know what his reaction was and what he was doing. I wanted to know what his next action would be. I waited and waited and waited. I thought if I should go inside the PG. I also thought, what will happen if he sees me here? What will I say to him ?  

It was around 7PM now. And still the road was not very crowded. There were only some people who were going jogging here and there. I gained courage and walked towards the PG. I opened the gate slowly without making noise. I looked around and there weren’t any Security cameras there. I walked towards that stairs. This building had 3 floors. The ground floor had the parking and mess for food together. I walked up the stairs and in the first floor there were 3 rooms. And all the three were closed. And lights were not on. I walked up to the second floor and there in one of the rooms I could see lights switched on. I walked towards the room and when I was halfway towards it I observed that someone was coming out. I ran back again at once as quickly as possible and had hidden myself behind the walls near the stairs. I was breathing heavily since I have not ran at such high speed ever and that too at this age of 50. I sat down on the steps. He was speaking on his phone. I know the voice. Yes it was John. I peaked slightly from behind the wall. He was looking outside towards the road and speaking loudly on his phone nervously. He said, Karthi, What should I do now? Should I tell this to everyone or not? I don’t know what to do. Do you think really this will be the Healthcare department ? Do you know any people who have traveled abroad and came back in the past 5 days? Tell me Karthi, I am just blank and not sure what to do. Also Dad is not home as well. I don’t know what to do seriously. 

He was just dropping a question, above a question towards karthi. Yes Karthi, He is the best friend of John. Both studied in the same school and college. He is also from Tirunelveli. He is the only other support for John when I am not around. 

I heard John saying, ” oh is it! You are saying they would have taken my number from my airline ticket information. Yeah it’s possible. okay. Yes right ! If Dad is not home then going home would be the right choice. Since i can stay home without contacting anyone there. Perfect idea! Karthi. I will check if train tickets are available to Tirunelveli today. I will travel in Guruvayur express. Since today is a monday, tickets should be available. Who will travel on a Monday morning and all, towards the south. Yeah I will take leave for office today and I will work from home from tomorrow. If I stay here it will be dangerous for others too if I am really carrying a virus. It will be dangerous for me to go to the office also. I will inform my manager that I have to be quarantined and leave home at once. I have to inform Dad somehow but he is not reachable now. He is out of range without a phone, now in Kodaikanal. I hope he will come back at the earliest. And he went inside. 

“So, he is travelling to Tirunelveli by morning train. I have to safeguard him from touching anyone till he reaches home. That is the only duty I have for me from now on.”, I said to myself.

I went down, got out of the PG and again went near that shop with the closed shutter and sat down there. It was actually hidden from where he stood and spoke, sometime ago. So he cannot see me.

I got up and went towards the Tea stall where I went before, it was even more crowded now. Now the time is around 7 AM. The train was at 10.00 AM. He will leave at least at 8 AM to catch the train, I have to be as quick as possible now. I asked a person nearby what was the bus to travel from Sholinganallur to Chennai Egmore. He said, the bus number is 119 and the bus stop was opposite to Ponnusamy hotel. I had one more tea and then walked towards Ponnusamy hotel and this time the shutter of the shop where I was sitting was opened and it was a medical shop (Pharmacy). The guy at the tea shop told me that to catch a bus towards Chennai Egmore, I should wait in the bus stand opposite to Ponnusamy hotel. I sat down on the metal seats in the bus stop and watched the gate of the Nagarajan PG for gents. At around 8.30 slowly the area started becoming live. Many shops opened and people started moving here and there. Also buses started coming. I bought a Cap and a kerchief from the shop that was behind the bus stand. I wore the cap and kept the kerchief in my pocket. Very soon, I saw John getting out of the PG. He then went to that medical shop and bought a white mask-like thing, I think it is what they call a respirator. Then he got into the cab that came by, along with a small suitcase trolley, a shoulder bag and an additional hand luggage.

I had to take the next bus towards Chennai Egmore to catch the 10.00 AM train. But all the buses that were coming were so crowded. I had no other choice but to get in. People were pushing one another in the bus. It was very hard to even stand there. I got a ticket towards Chennai Egmore which was 25 rupees. Then slowly I moved from footsteps to inside the bus. All that was running in my mind was only about John. I was just hoping he would not touch anyone. I was happy now that he bought a mask now. That will solve this issue like 50%. The bus was getting more and more crowded as we were nearing the Egmore railway station. I got down and walked quickly towards the ticket counter and got an Unreserved ticket to Tirunelveli which is actually applicable for travelling in any train towards Tirunelveli. It was 120 rupees. And now almost all the money I had is gone. I have only 220 rupees more in my hand. 

I looked at the display for the platform number where the Guruvayur express was arriving. It was platform number 3. I walked towards platform 3 and it was around 9.45AM when I reached there. I saw John sitting on a chair near platform 3. I was relieved when I saw him there. The train had reached the platform and was already there. He did exactly what I thought. It was good to see him sitting outside till the train starts so that he will not mistakenly get in contact with anyone inside. He was sitting near sleeper coach S1. My Single seater coach was GS (General Section/Unreserved), it was right next to his coach. I felt relieved now. Since I can have a good look at him from being close by.

I went and stood near a pillar behind him with the cap still on me and a kerchief covering my face. I stood there watching him. He got up after sometime close to the departure time. He walked towards the S1 coach. I walked slowly behind him. He kept the suitcase into the train, then he climbed up with his hands carrying the hand luggage in one hand and the other holding the rod near the door. And suddenly the train gave a jerk. He was about to fall. His respirator mask went loose and was about to fall too. I ran and lifted him from the back by his shoulder. And also caught the mask in time, else it would have fallen in the gap between the train and the platform. I took the hand luggage from him and once he climbed, I placed it near to him inside the train, also placed the mask over the luggage and just ran towards the GS coach at once before he found out who I was. I got into the coach and it was so crowded. People were sitting like 4 on the upper, 4 on the lower on each side and in every compartment of the coach. Many were standing even. It was so crowded, but I was not worried about all these things. For me, preventing John from touching other people was more important. I will give my life as bait now, for saving his life and also others who can get affected because of him, so that he will not get that bad name as he got in the future from where I was from. I walked towards the S1 Coach and I walked each compartment one by one. I walked looking around for him. And I didn’t notice the person who was holding his tea in his hand and was sitting on the edge of his seat near the aisle. When my thighs hit his hand, the tea flew over the air and spilled all around. I apologized but still kept looking around for him. And there just above me in seat number 19 – Upper berth, he was sitting with a book in his hand and also a headset covering his ear. That book he was holding was one of my Old infamous books “Oh my Goal”. John is the Favourite reader I have. More than me, he was the only one who cared for my book to succeed. I am sure he will love “A Man without an initial” because I gave my everything in this final book of mine. But all I have to do is save him. First of all I have to take him home safely so that he will not affect anyone like he did in the future I came from. Also after reaching home, I have to ask him to go to the hospital for a check up and treatment of the Covid-19 virus.

But preventing him from touching people is the most important thing now. I walked away from there, went and stood near the door of the coach S1. Since it was morning train, No one cared who was Unreserved and who was reserved since they occupied their respective seats with conversations among other people. When I saw the Ticket checker coming, I got into one of the restrooms near the door. I came out of it after 10 min and the ticket checker has moved to GS coach in the meantime. I went and checked what John was doing. He was asleep. So, I walked towards the GS coach and stood near the door. Air was blowing fastly over my face as the train moved forward at a quicker pace. 

Several Junctions passed and the crowd in the train got replaced and also filled with fresh people. At around 2 PM, Train reached Tiruchirapalli. And the day started getting hotter and hotter as the day progressed. I went into the S1 coach to check if John was alright. He was lying down there in the upper berth covering himself with blankets and hiding him under from everyone. He was in the same position, since when he got into the train. He has not eaten even. I was not sure if he had eaten in the morning too, because he got ready very early in the morning. I thought about what to do.

I thought of buying 5 parcels of food in the next station and giving it to him as if I am a vendor of it. He should not know that I am here right. If I just buy and keep it near his seat also, he will not eat it too. I bought the 5 parcels of food at Dindigul junction. I took it towards the S1 coach, I went near his seat and shouted in a lousy pitiful voice, one Parcel 30 rupees sir. It was actually an Idly and Vada set. But he never responded. I touched his leg and called him. He got up. And he said I don’t want Uncle. I was wearing a cap and a kerchief, so he couldn’t identify me. I said sir, please buy. It is good. You will not get any food after this stop. After thinking for some time, he said Okay , give it to me. He gave me 30 rupees. I sold the other 4 parcels to some people too. Then I went to and fro inside the coach to check if he was eating. When I saw he was eating, I felt relieved and went back to the door of the S1 coach and stood there. He never got down from his place for washing hands or for throwing away the finished parcel. Maybe he dumped the parcel into his bag and cleaned his hands with his handkerchief. The good thing which was a great relief to me now is that he is not coughing or sneezing. That is safe for others now since he is also not moving anywhere from his place.

Ticket Checker started roaming around the train now. So I went towards the GS Coach and stood for some time. When the train reached Madurai, most of the crowd got down. So I got a seat. I seated myself there and hoped that he would reach without affecting anyone and also that I would save him from leaving me forever. At around 6 PM, the train reached Tirunelveli. Since Tirunelveli is not the final stop he has no other option but to get down along with others. I was standing there near the door of the S1 coach looking at his upper berth. His luggage was all ready since he never opened it. He just has to get up and get out of the train. He did not get down when people got up to leave. He knows the train stays on the platform for 5 minutes. So, he got up from his seat at the final minute and came out of the train just in time. 

Then he took an auto from the railway station. I walked towards a PCO. Yes there is still a PCO near Tirunelveli railway station till date. This is the place from where I used to call my friends when I was a child. I dialled John’s number. Again in a deep voice I said, “Hello John, Good Evening. It’s the health care officer here again. I hope you are well. Just wanted to check how you are doing now”. John replied, Yes Sir, I am fine. I don’t see any symptoms in me till now. No fever or Cold even. And I have also reached my Home in Tirunelveli. I said to him, Okay, Well and good then, but please quarantine yourself as of now. If possible go to Tirunelveli medical college and hospital, just inform them about you and check yourself for Covid-19 infection. Please be careful.  He said, Okay Sir and cut the phone.

I thought about it for a long time but now is the time I have to act. I took an auto and went home. When I got down near my house,  I could not see him there. The door was closed. I guess maybe he went to the Tirunelveli medical college and hospital. I took the key from near the current box shelf where we keep it and opened the house. I entered inside and sat down in the chair, waiting for him to return. Time passed by, but he never came. I was there for more than 2 hrs. But he never came. I became restless. I decided to go to the hospital and check for myself. Just when I got outside my home, I saw him entering the house. When he saw me, he ran towards me and hugged me tight and cried. He said, Dad, you are here. I thought you would be in Kodaikanal. I said, “Yes son, The Book is done so I came back to show you that. And why are you here now ? You have some leave now ? How was the Italy trip? How are you son first of all?”. He said, Come Dad let’s go inside and talk about everything.

*To be Continued*

Mission Mathews : Stop the Carrier – Chapter 1 !!

Chapter 1:

March 19, 2020

Tirunelveli

Flash news on National Television Channel: *A 24 year old Techie from Chennai with a recent travel history to Italy is believed to have spread the virus to about a minimum of hundred thousand people of many different states, and he becomes the first person to die from Covid-19 in India.*

And then the next line pops up, *“It seems he did not show any symptoms till 3 days ago and was not on quarantine since he landed here in Chennai International Airport, which was about a 10 days ago.”*

People on debate in the same channel:

Person 1: It is not his fault, he doesn’t even know he was infected by the virus.

Person 2: What not his fault? It is his fault completely. He knows he is coming back from the country which has been affected suddenly by the increase in the spread of this pandemic. 

Person 3: Don’t say anything that is coming to your mind just like that. The Coronavirus pandemic was not so high in Italy when he landed, it was only in China at that time. Only now it has increased over a lot in Italy that too within one overnight. He would have never been aware or have been asked to be under quarantine. And remember he came back home from his work location and was at home till his death.

Person 4: He is a techie, he should be aware of this basic thing that he should isolate himself from everyone if he has been from a foreign country since he would have been aware how people from China have traveled to European countries a lot this past month. But what he did. These Techie guys are all like this actually. They just don’t care about anything and anyone. For them the world is nothing but Work, party, work, party and nothing else.

Person 5: His father should be ashamed of having such a son. Very bad example of a citizen for the society.

I switched off the TV and threw the remote control towards the wall after hearing that. I walked outside to the road to puff a cigarette since it was very frustrating and my mind is now getting out of control. That 24 year old techie from the flash news is none other than my son, John Mathews. And by the way I am Robert Mathews, not so very famous Writer but a very good farmer. I am 50 years old. I am alive but my son is not. And I am not Okay with that. Actually I found about his death only today. I isolated myself for 6 months from everyone for writing a book. This isolation I had for the last six months was all for my son. He told me to give my best in my final book so that I can achieve big. He asked me to give this one final shot towards my dream. But he is no more. Even he can’t read it now, The only best reader I had.Why Jesus why you did this to us. My son is not that dumb to travel all around when he is asked to be on quarantine. I just shouted, Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(A gang of boys walking on the road)

Boy1: Hey bro, he is the father of that stupid. The one on the news about the virus.

Boy 2: Hey loser, stay inside your home. Proud of your boy eh? Now what! Since your son is gone and you are here to continue the duty on his behalf is it! Fuck off man.

Boys together in chorus: Corona Go! Go Corona! Corona Go! Corona Go! Go to your home loser. Else we will have to do it for you.

I got very very angry but I just walked away from there without saying anything. Because I was not really sure what had happened. As I said, I have not been here for 6 months now. I was in Kodaikanal for writing my last book “A Man without an Initial”. I isolated myself from everyone because I wanted this book to truly touch everyone’s heart. So I was working on it alone without even contacting anybody. Not even my son. Actually as I said it was his idea. I don’t even know what has happened to him before coming back here. I thought of giving him a surprise by telling him that I had completed my dream book at last. I wanted him to be the first one to read it. I have lost my wife long before, when he was a kid. So, he grew up without his mother. I took care of him very well. I did as much as I can for him. Yes, he is a responsible person as well. He worked very hard and completed his Computer Science Engineering degree with a gold medal. And this Italy trip was the benefit of his hard work. He got a chance to travel abroad for the first time in his life. I was not even capable of affording him to travel in an Aeroplane, even to Chennai. But he earned a chance to travel abroad to Italy for onsite work. It was all because of his skills and hard work. I thought he would become great in his life. But I never imagined he would leave me this soon. Now I have no one to live for. I lost my wife long ago and now my only son too.

(Robert burst out in tears)

Nooooooooooo!!!!!!! Son!!!! Come back please!!!! I know this is all a dream. Come back home soon!!!!!! (Crying aloud and banging the floor)………..!!!!!!!!

I was just lost in thoughts sitting there. All the memories I had about John were flashing off in mind. Like what all mischievous things he did in this same home. Like when he was a kid, he ran all around the place here. He danced on the dining table. He slept on the floors here. I carried him from the floor to the bed every night. He would just randomly sleep at places while watching tv or playing with a toy. We played cricket here inside the house. We broke many things. But we never stopped having fun. There were nights when he would run to me and hide under my arms when he got to hear the frightening sounds of  thunder during the Northeast monsoon times. December’s are disastrous here. I taught him cooking here in this kitchen. We both made chill milkshakes in summer and hot coffees in Winter. We did farming together. I thought him all the basics of agriculture from when he was 6 years old. He became more aware of it than me as days passed, since he got to learn so much from the so called Internet, from other intelligent people in the world. And for us, We were each other’s world. I can just imagine him doing many things at many spots inside the house. Oh no! This is making me mad. I miss him. I want to erase this bad name that he had earned, which even he doesn’t know that he had got. I want him back with me. I just don’t know what to do now.

I looked around the house. There were his photos everywhere. That increased the sadness inside me more and more. Just at that one moment, when I was looking through the photographs on the wall, suddenly I remembered my old college friend, who once said to me that he had a time machine hidden inside his home. I used to bully him about that. But what if it was true. What if I can really go back in time. What if I can stop all of this from happening. What if I can bring my John back into life. I ran towards the shelf where my college days diary was. There I searched for his name in the diary. Got it, got him on the 17 th page. His name is Nambi Narayanan. It’s been like nearly 35 years since I have met him. I don’t even know if he is still living in the same address. But I have no other go. I have to give this one last shot. I am doing this no matter what. I took that diary with me and ran towards the Tirunelveli bus stand. 

I took the bus towards Thiruvananthapuram. It is going to take me another 4 and half hours. I still remember the day John left for Chennai, the first time, leaving me alone here. That was the first day I felt he had really grown up. He said to me, “Don’t worry Dad, I am not going anywhere, I am still here in your heart. I am just at a distance of a Phone call. You can call me anytime if you miss me and I will also call you whenever I do. Simply, It means each minute of the day. And he hugged me and cried. I will miss you Dad, he said”. Those words were ringing continuously in my ears. And slowly Tears started flowing down my eyes. I said to myself, “Yes son, you are still here with me in my heart. But I want to bring you back to our home. I want you to live till at least I am here. I will give my life son, for you to live long. Jesus is watching us, this is just a test he gave us, I will bring you back anyway. Just hold on.”. And I slept. 

I heard someone shouting, “Thiruvananthapuram! Thiruvananthapuram!”. I woke up. I saw the bus entering the Thiruvananthapuram bus stand. I got up to leave. Suddenly I remembered something, I turned around and looked in my seat. The diary I had in my hand was missing. That was the only diary which has Nambi’s address and if I don’t find that, everything will go in vain. I looked around. The bus was actually sparse because of the announcement on TV about being self isolated. Also I heard people saying that the honorable prime minister has announced a section144 janta curfew for tomorrow alone. I saw in the back seat, I saw in the front seat but the diary was not there. I asked the boy who was sitting in the back. Kid! Have you seen a diary here. The kid looked under the seats and there it was, under the seat where I was sitting. I thanked the kid and walked out of the bus towards the tea stall to ask about the address.

Nambi’s house was at Oottukuzhy, Thiruvananthapuram. I asked for a Single tea from the Tea master and I stood there. When he brought it to me, I asked him about the address. He said in a sweet malayalam tone, “it is just 10 mins from where we are standing, Sir.”. He told me to take an auto since the buses are stopped as per PM’s announcement from morning. I said I came on a bus from Tirunelveli to here. He said maybe it was the last bus from Tamil Nadu to Kerala. He told me to be careful since in Kerala, the virus has been spreading actively for 2 days. He said to me, you are an aged person, so be more careful. Hey no, I am just 50,I am not that old, I said. He asked me, “Where are you going Sir?”. I said to my friends home. He asked me to stay safe. I left from there and reached the address by auto. The spot where I got down, I saw a very old house. It looked like my grandma’s house where I would go for holidays during the 70’s. It was a classic brahmin’s house with two gates both at front and back surrounded by a compound. It had old wooden doors with a no ceiling in the center portion of the house. It also had a terrace. All this I observed by standing on the gate looking at the open door of the house. I shouted, “Nambi! Nambi Narayanan!”. A young man the same age as John came out and he asked me, “Who are you Sir?”. I asked him, “This is Nambi’s house right? Is he there?”. He told me that he is sleeping. I said, “I am his old college friend, I came to see him for one important matter. He said, “Oh! Sorry Uncle, Come inside, Sorry for speaking to you by making you standing outside. Come in.”. I went in, he ran inside calling out, “Dad! Dad!”. Your college friend has come to see you. Come out soon. I entered the house. His son asked me to sit on the sofa and asked me if I wanted Coffee or Tea. I said, I just drank tea and came, water is enough.

An Old man with an Old woman following him came from the inside of the house. He asked me, “Yes! May I know who this is?”. Hey Nambi! It’s me Robert Mathews. You forgot me? How will I forget you Robert. How are you doing now? And this is my Wife Parvathi and He is my son, Madhavan, Nambi said.

I said, Hi Parvathi, Hi Madhavan. They replied back with a Hi. Then with a stammering voice I said, I am not so fine Nambi. My life has become a disaster in just one day. I have come here to ask for help from you. Will you help me? 

Yes of course Robert, Why are you hesitating I will do anything I can for you. Tell me. I said, “Can we talk in private”. His son said, Okay dad, I am going to meet my friend now. I will come back soon. And then he said to me, “ Uncle, Have food and stay with us for a day or two and then leave. And then he left. His wife said, Let me know if you want anything Robert and she left for the bedroom. Then I told Nambi all that had happened in my life after the college days. He said I am sorry for your loss Robert. I asked him, “You said to me, you had a time machine that was hidden in your home right. I have bullied you those times. I am sorry. But is that really true that you have it? I want to bring my son back, Nambi. Please help me. I will give anything you ask for. Please help me Nambi. I promise to be your servant for lifetime if you can help me with this. Is the time machine true? Do you really have it?

Nambi after laughing hard for like 5 minutes said, see Robert this is life. When I said, I have a time machine in my home like 25 years ago. No one believed me. And now here you are begging me to use it. Do you really believe now I will have one. What if I had pranked you 25 years ago to laugh at you now. 

I felt very bad. I said, “Please Nambi, You are the only hope I have”. Please tell me If it’s true. He replied, “Don’t worry, It is true. I have it here in my home in basement cabin. But no one in my house knows about it. So shush!. I don’t want them to know until the last day of my life”. That is what my father did and got a promise from me. You are the only other person who knows about this because you were the one and only best friend I had in college times and yet you never believed me and bullied me those times. 

Okay come with me, I will show you the Time machine. But remember, No one can change the time. You can change the sequence of events, but the end result of the past will always be the same, meaning whatever happened has happened. You cannot change it, Nature will not allow you to do that. This is what my father said to me. I have not used this time machine till now because there was no need in my life to use this. I am successful with my Ghee business today. I am a respectable person in this Oottukuzhy. Nambi’s Oottukuzhy Ghee is a famous product now. It was all through my hard work. I also never had any incidents which would induce me to use it. So you are the first person who is going to use it. Be very careful. I am not coming with you. I have my son and wife to take care of. Anyways, I can’t even time travel together with you, even if I want to also. Because only one person can travel at a time with this machine.

I said, “Yeah it’s okay Nambi. I know. But I wanted to give this one last shot to bring my son back or at least to remove the bad name he got. He is a very good honest Kid you know. I just don’t want him to have this bad name after he left me. At least for that I have to do something. I will try to change the time even by giving my life as bait. And that i have promised to myself.

We walked outside through the back gate of the house, there near the backside compound, there was a well. We walked towards it. He lifted the bucket with the rope that was hanging from the center of the well. He opened the cap of a 20 Cm diameter pipe and poured the water from the bucket into that pipe which was near the well. He said he needs 9 more buckets of water. I helped him with it and when we poured the last bucket of water, a small packet of plastic rose-up from the pipe. He took it and asked me to follow him. I followed him. He took the key that was inside it and walked towards the very old room that was there in his house. I guess It was a store room. It had many old objects. He took a small wooden box that was lying in the top shelf that was in the room. It looked like it had a puzzle. He pulled outward some of the small pieces of the wood in the wooden box up and some of it he pushed inward. I was just confused about what he was doing. The box then opened and it had a very old key with a lot of cut in its teeth end. He took it and asked me to follow him. We went towards the God’s room or what they call Pooja room in Hindu’s houses. He asked me to come in. It was a small room with a bero like thing in the corner and covered with framed photographs of gods and some statues too. There were Oil Lamps and many other things too. He went near that bero. He asked me to help him to move it. Behind that bero was a wooden wall which had a key shaped hole. He inserted the key into it and he pushed the wooden wall towards right. It opened into a staircase towards the underground. I was just standing there watching him doing everything. He asked me to wait until he comes back and also asked me to give a sound if his wife or son comes there. He entered inside and after some 5 minutes he came back with yet another wooden box. He closed that wooden wall and asked me to help, to place the bero back in its position.

We then went outside and to the terrace of his house. There he took the wooden box and opened it with the same small key which he took from the pipe near the well and this one did not have any puzzle on it. He opened the box, and there was only a small analog watch in it. He said this is the time machine. And there was a small paper folded into 4 that was there in it. He told me to read it before proceeding. I took that watch from him. It had the three metal indicators (Hands) that circle around the dial like any other analog watch. The dial’s concentric circles had 24 numbers instead of 12. There were three circles one for the hour, other for the minutes and other for the second like the three hands it had. It also had a small box-like feature at some distance right to the center of the dial where the date, month and the year was mentioned. It showed today’s time. And also it had provisions on the right end of the watch for adjusting the time and other things which they call “crowns” like in any other watch. There were 2 crowns in it. Both were there on the right side of the watch. I read through the paper. It was mentioned that I should wear the watch in my wrists and then pull the top crown slightly outward to adjust the date and a bit more for a month and totally till the end for adjusting the year. Then the bottom one to adjust the time. And I should push that bottom crown inward to begin the time travel. It was also mentioned that if someone from the past or future got to know that I have time travelled or received knowledge about something which has happened in the past or future, then the time travel watch will self destroy itself. But it was not mentioned what will happen to me if the watch destroys itself. After reading the paper I kept it in my pocket. I took the watch and wore it in my left hand. I thought about the Date, time and the place I have to travel. The first thing that came to my mind was the date March 9, when John landed in Chennai International Airport. But now how to fix the location I am going to travel in this watch. I asked about that to Nambi. Nambi said to me, this is not a teleporter Robert, it is only a time travel device. You can go back in time only to a point in time where you have travelled. So if you are going to adjust a date. It should be within your lifetime. Not before you were born. It will not work if you give a date before that. Just check that too, my father said it will automatically identify your birth date when you wear it and also you cannot set a date behind that. Also he said, you will land in a place where you have been, just 10 minutes before the time you are about to set in the watch. I checked it and indeed the date was starting from June 1, 1970. 

I thought that March 8 was my destination now. I was in Kodaikanal that day. I pulled the top crown, I adjusted the Date-month-year as 08-03-2020. I then pulled the bottom crown and adjusted the time to 5 PM (17.00 hrs) in the evening since I remember his flight landed in chennai at 5.15 AM on 09-03-2020. I was still not sure if this would work or not. I looked Nambi in the eyes. He signalled me to proceed. I had no other choice than to proceed. This is my only shot. I pushed the crowns inward one after the other. And when I pushed the bottom crown inward, suddenly a flash occurred in my eyes. I closed my eyes.

*To be Continued*

Still not aware of the situation…Just Playing around !!!

Who is the one to be questioned or accused if Covid-19 cases increase because of the rallies and parades that happened in the streets of India today?

Many shops other than those which sell basic necessities for living have been shutdown. Also the shops for basic necessities are running on timings. People are suffering for everywhere for food each and every day. Even us.

Airports are shut down. Flights are stopped from landing or taking off. Harbours are shut down. Ships are stopped from entering the ports. Trains are stopped till further notice. Buses are stopped. Borders between states are closed.

Religious places like temples, mosques,churches are shut down. People were being beaten down when they tried entering those places for praying.

Industries, Offices, Powerplants and many other day to day technological factors are shut down. People who can work from home are working from home even amidst this crisis.

Roads were emptied out. Police officers were filled on the roads on each corners and they are working day and night away from their families and also they are risking themselves in getting exposed towards the virus.

Due to the prolonged shutdown, people have walked miles and miles to reach their hometown without food, without shelter in all pain, hunger etc etc. Even small children walked with them for miles, all this just for safety and food. There were many people who died while walking from where they worked as laborers to their hometown.

Some People who disobeyed rules and many people who had to go out to buy necessities for their families got beaten down. But then too they understood and believed in social distancing slowly.

There were warnings from many CMs of many states that people will be shot down if they are seen roaming on the roads for unnecessary purposes. And people started understanding that and also the sacrifice our Doctors, Police and Sanitary workers and military were doing.

They understood and they stayed in. But today all gone in vain.

Once because of that clapping activity, many such stupid things were done by people on the road. They did parades slamming plates. Everyone should have understood from that a lot. But again today, why is there a necessity today for lighting the lamps, bursting the crackers and going on parades together on the roads.

We succeeded in finding a Vaccine or a medicine? Is it? Active cases of Corona became zero? Is it? No one has died of Corona is it? Active cases crossed above 3000 in India. Death rate is increasing progressively each day.

This is not a time to burst fireworks or go on a parade by holding fire in hand. Also this is not a stadium where your team is about to win and you are enjoying by doing flashlights or a Mexican wave. 🙄🙄🙄

If you light lamps calmly in your house as the Prime minister said, it is okay and good. It means may be you are showing that we are fighting this Covid-19 by staying wherever we are and in our homes.

But bursting crackers and going on parades on the roads is worse. Even illiterate people are not doing it. In many videos I have seen it has been the people who are living in rich Apartments are doing that. Just Educated illiterates.

Chanting Go Corona is great fun…👌👌
But remember the world is mourning.
USA has crossed 2 Lakh mark in Active Cases. Italy and Spain are leading death cases. China is acting as if “I don’t know what Covid-19 is” for some reason.

We have to learn from Cuba,Germany etc. They are providing aid in helping people.
It should always be Humanity above religions or castes. A Doctor treating you if he says, I won’t operate him because he is not from my religion or my caste, just think what will happen. People fighting that this religion is the reason for spreading the disease, that is religion is the reason for spreading the disease should understand that.

Whatever religion you’re complaining about and whatever people you are indicating about, they also have a family, wife, mother, father, son etc. And no normal human would think his family should get affected by it. Understand. Will you think the same if you got it?

For everyone out there, Religion is something which humans made. If God made a religion and asked you to follow that, it will not be called a religion, it will be called dictatorship. So realize that always Humanity is above religion or humanity is the best religion. Your God will love you more than anyone if you believe in Humanity and help each other in all bad situations.

Just don’t comment on each other or blame each other because you are from different religions. Behave as Humans. Follow Humanity. Humanity is the best religion one can be in. All Humans are the same in this world. Everyone has equal rights. So everyone, Use your right properly instead of becoming a fool.

I felt ashamed when I saw people roaming on the road with fire in their hand and bursting fireworks like we have achieved something. It looked so stupid. Kalam sir said this year 2020 will be the year, when Indian youngsters will rise above the world and will take India towards becoming a developed nation. Please work towards that.

But for working towards that we have to save ourselves first. If we are selfish and save ourselves first, we can save others too. Please be selfish at least. No one asked you to save others. Please save yourself first. Please don’t waste this 21 days of shutdown and make it go in vain by doings like what was done today. Also we should be more careful than now when this quarantine days end. Those days are more vulnerable than today. Understand and act accordingly.

Remember, when Italy and USA are suffering that much. Just imagine what can happen if we don’t control ourselves and if we get into that situation. Also remember the population strength of our country. China is stronger than us in technology and development, so they survived it somehow. They may also have a different reason for their survival which we will find out very soon.

But we are still developing nation remember. And we have to rebuild ourselves after all this gets over. So Please Please stay at home, don’t do atrocities like last week or like today and don’t make yourself suffer or your family and surroundings too. Save yourself. Save humanity. Save the World.

Whatever you want to do, isolate yourself and do. Just don’t make crowds. If you want to slam plates or light lamps or burst crackers. Do it. But Do it alone. Don’t Do it on the roads forming crowds.

Please Understand!!
Be Isolated !!
Be Safe and Strong!!
We can overcome this!!
Thank You for reading !!

Hope is a weapon…!!!

You know something, most of us are living our life only just by believing in the magic of the most important English word “Hope”. That thought of “One day I will” is what makes us do our day to day hard work, without giving up.

Hope is nothing but the positive feeling towards something. Actually, Everything you get depends on everything you think about. In Tamizh language, there is a quote “எண்ணம் போல் வாழ்க்கை” – “What you think you become”. Hope is nothing but constantly thinking everything that is happening is taking you towards what you dreamt about. Eventually it will lead you to your destiny.

Hope is nothing but a positive attitude towards everything you face. When you focus on the good in everything, everything that happens in your life will eventually be good. Please stop thinking about what all will go wrong if you do something, just thing about what all will go right if you do that.

People started eating fermented rice as medicine nowadays. But there are still people in this world like Farmers, Labours, Beggars and other Homeless people for whom fermented rice is the only food they have everyday to eat. But they never give up their life thinking of that. All they do is Hope everyday that they will have a better life soon. They also have the fear that what if their life would end up like how they are now, forever. But you know something, Hope is the only thing which is more stronger than fear. Increase in Hope inside you will decrease your fear towards something. That is the only thing that drives them everyday. Hope and fear are inversely proportional in everyone’s life.

If you think about your past, where you were months or years ago and where you are now, you will realize your improvement. That will give you Hope that you will reach higher than present in upcoming months or years.Hope is something which should come from your innerself and not from others. There is a famous quote – “Where there is hope, there is faith and where there is faith, Miracles happen.

There a lot of people in this world who succeeded only through hope. They achieved miracles only by their constant hope. Hope is the basic element of achieving something big. Remember hope is not just wishing, hope is believing. If the kid who delivered papers daily morning, in the streets of Rameshwaram didn’t have that hope in himself, didn’t have that belief that one day he will achieve big things which not many people did and that he will take his country towards the next level globally, we would have never witnessed our hero, our missile man, our most loved president, our role model, our close to heart human being, Dr.APJ.Abdul Kalam. Hopes and dreams are interdependent. If you have hope, only then you can achieve your dream. Without hope, Dreaming about something is a waste.

Sometimes what we search for, will never reach our hand. But something similar to that would reach us instead. Some of us would accept what reached us whole heartedly. But most of us would think, no, this is not what I want, what I want is different and we would continue our search. And for many of us, our life ends in the journey of finding that, many times without finding that.

Hope is different, foolishness is different. Hope is accepting what reached us now and believing that one day, the real one will reach us. But foolishness is not accepting the one that reached you and also not finding the one that you wanted and ending up in a life of nowhere. So, Do what you are doing, accept what you are doing, accept what you receive with whole heart and also work towards what you want. One day you will reach. Miracles will happen, if you have faith in yourself, which eventually is having hope in what you are doing. Just think whatever you are doing is for your good.

Whatever pain you are getting now, is adding up atleast one percent hike to your happiness. One day when you think about it, you will feel like, that pain was one which bought me till here and you will laugh about how you were crying that how unlucky you were. Actually you will get to know that you were the luckiest person because you were able to experience all the emotions in life. The difference between a human and a Stone is only the ability to feel emotions. The more you feel, the more human you become. If people say, you are too emotional, it means that you are so damn human.

Most of us live our life, only in the hope of achieving things. Now as a kid or teen or a young adult, if you are dreaming something and having that hope in you daily and working towards your dream constantly. When you achieve your dream, there can be no one in this world who will be more happier than you. If your life is ugly, your success will be the most beautiful one.

There are many film stars who roamed around on the road from place to place with only their photographs in hand and with hope in their heart as companion, have achieved their dream today. If the beautiful word called hope never existed, then world would have never seen Shah Rukh Khan, Rajnikanth, AjithKumar, Akshay Kumar Sivakarthikeyan, A.R.Rahman, Vijay Sethupathy, Vadivelu, Yogi Babu etc etc.

Whatever you are doing, you should do from your heart. You should give yourself towards that whole heartedly. A bar of gold can become an ornament only when it is melted and it is shaped, A phonenix can rise from its ashes, only when it is ready to burn first, Like wise for succeeding and for becoming a greater person in life, you should experience all the emotions (Pain, Joy, Happiness, Sadness, Anger, Love etc). When you travel through all the emotions, you should believe that not all day is the same. And whatever you are experiencing now is just temporary and you should have the hope in yourself that it will change and it will become as joyful as you wanted very very soon.

Most of the times, breakdown is what will lift you to an remarkable breakthrough. There are a lot of people for whom the miserable times had been the most important times for achieving what they achieved. Jack Ma, Kentucky, Steve Jobs etc are some examples for that.

There is a great quote – “There are 1 Crore Jobs in the world, if you lose one, you have 9999999 more to try”. So have that hope and go on searching yours. But continue doing something while searching for it.

You know everything is for everyone in this world. Don’t get demotivated at any point. Sunshine is common for everyone, Rain drops are common for everyone, Sky is common for everyone. So if one experiences it now. It is not like you won’t. Your time will come soon. Just wait for it with hope. Hope is not pretending that troubles don’t exist. It is the belief that they don’t last forever. That all the pain will be healed and every difficulty can be overcome. And that it will lead you out of the darkness and into the sunshine very soon.

There is a term called “Ray of Hope” in English. Never leave the Ray of Hope to fade away from your eyesight. Always be in a very close distance with it. It will lead you to whatever you need. So Hold on to that with hope. If you got stuck in a very deep well with no where to climb. Only thing that is left in you is Hope. Hope that someone will come to rescue you from there. And when you spot anything more encouraging towards getting saved, like hearing a voice from above. That is the Ray of Hope. If you see a Ray of Hope, you should make use of it instead of ignoring it and losing everything.

If you realize it and use hope as your primary weapon, little by little, day by day, what is meant for you will find your way. Remember good things come to people who believe, better things will happen to people who are patient enough and great things will be achieved by people who never give up. So Be Happy. Make Everyone Happy. Spread Love. And most importantly Never Lose Hope.