அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான்…!!

நாமெல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் ஆம் நம்மால் பிறர் கூறுவதை கேட்க முடிகிறது நம்மால் நாம் எண்ணியதை பேசி பகிர முடிகிறது இருந்தும் நாம் பல சமயங்களில்  என் காதுகள் கேட்காமல் போனால் நல்லதாய் இருக்கும்  என் வாய் பேசாமல் போனால் நல்லதாய் இருக்கும் என்று கூறிக் கொள்கிறோம் இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை என்று நினைத்துக் கொள்ளத் தான் வேண்டும்  ஆனால் அது அப்படி இல்லை ஒலியற்ற உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணிப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா நிசப்தத்தின்Continue reading “அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான்…!!”

You are your First support !!

Have you ever felt so stagnant in life ? Like you are standing in the middle of the road. And all you can do is just see people and their vehicles move to and fro. Something has caught your leg. You could not move it. It is as if you are cemented on to theContinue reading “You are your First support !!”

Happy New Year !! _/\_

So, Its a new year. Yes, Its 2020. The year APJ Abdul Kalam Sir dreamed of India becoming a Super Power with all the parts of each and every states becoming equally developed, with adequate and equal access to all resources like Energy and Water, with very good health care facilities which is available andContinue reading “Happy New Year !! _/\_”

Live your life like you want to !!

We must !! and only we can live our life !! We will come across many people in life who would say “Why are you having these many arrears ? !! “, “Why are you falling in love ? !!”, “Why are you growing so lengthy hairs ? !!”, “Why are you growing a beardContinue reading “Live your life like you want to !!”

Create your website with WordPress.com
Get started