அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான்…!!

நாமெல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் ஆம் நம்மால் பிறர் கூறுவதை கேட்க முடிகிறது நம்மால் நாம் எண்ணியதை பேசி பகிர முடிகிறது இருந்தும் நாம் பல சமயங்களில்  என் காதுகள் கேட்காமல் போனால் நல்லதாய் இருக்கும்  என் வாய் பேசாமல் போனால் நல்லதாய் இருக்கும் என்று கூறிக் கொள்கிறோம் இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை என்று நினைத்துக் கொள்ளத் தான் வேண்டும்  ஆனால் அது அப்படி இல்லை ஒலியற்ற உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணிப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா நிசப்தத்தின்Continue reading “அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான்…!!”

Love is never wasted !!

Love is never wasted. It is only that some people just don’t know how to receive our love or they always take it for granted. But giving love is never a waste. Giver should be happy for giving love, he/she should not expect anything in return from the taker. If you give love to someone,Continue reading “Love is never wasted !!”

You are your First support !!

Have you ever felt so stagnant in life ? Like you are standing in the middle of the road. And all you can do is just see people and their vehicles move to and fro. Something has caught your leg. You could not move it. It is as if you are cemented on to theContinue reading “You are your First support !!”

School life !! – The Most Sweetest Nostalgia

Do you miss your school life ? Do you miss those lunch periods and P.T periods ? Have you had a school crush ? Did you have a first love in school ? Have you felt embarrassed when you got a punishment of sitting near girls ? Have you got beaten by an iron scaleContinue reading “School life !! – The Most Sweetest Nostalgia”

Life is a journey – Enjoy the Ride to the Core !!

A religious person will do what he is told !! No matter what is right !!Whereas a spiritual person will do what is right !! No matter what he is told !! There are a lot of young people who suffer for one main reason.They believe that they should have their life ‘figured out’.And IContinue reading “Life is a journey – Enjoy the Ride to the Core !!”

Create your website with WordPress.com
Get started